ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Regulamin odznaki

REGULAMIN „ODZNAKI KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO ORAZ ODZNAKI HONOROWEJ KONFEDERACJI im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO”

Niniejszy regulamin dotyczy zasad i form nadawania „ODZNAKI KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI im. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. „ODZNAKI KONFEDERACJI BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI im. KAZIMIERZA WIELKIEGO” – zwanej w dalszej treści „Odznaką KBiN”przyznaje się :
1.1. osobom fizycznym
1.2. osobom prawnym
2. Odznaka dla osób fizycznych posiada cztery klasy. I tak:
2.1. Brązową odznakę , mogą otrzymać osoby, które wzorowo przepracowały minimum pięć lat w budownictwie i gospodarce nieruchomościami ,
2.2. Srebrną odznakę , mogą otrzymać osoby, które wzorowo przepracowały minimum dziesięć lat w budownictwie i gospodarce nieruchomościami,
2.3. Złotą odznakę , mogą otrzymać osoby, które wzorowo przepracowały minimum dwadzieścia lat w budownictwie i gospodarce nieruchomościami,
2.4. Platynową odznakę mogą otrzymywać osoby, które wzorowo pracowały minimum 30 lat w budownictwie i gospodarce nieruchomości.
3. Odznaka dla osób prawnych posiada jedną klasę.
3.1. Odznakę tę mogą otrzymać te podmioty prawne, które funkcjonują w budownictwie i gospodarce nieruchomościami lub prowadzą działalność na rzecz budownictwa i nieruchomości minimum 10 lat, i osiągają pozytywne efekty gospodarcze.

§ 2

1.Wzóry wszystkich Odznak wymienionych § 1 oraz wniosków o ich nadanie zawarte są w załącznikach nr 1,2 do niniejszego regulaminu.

§ 3

Prawnym i jedynym dysponentem Odznaki im. Króla Kazimierza Wielkiego, jest Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, zwana dalej Konfederacją .

§ 4

1.Organem przyznającym odznakę KBiN jest Rada Wykonawcza Konfederacji.
1.1.Rada Wykonawcza może podjąć uchwałę upoważniającą Prezydium Konfederacji do rozpatrywania wniosków i ich przyznawanie.

§ 5

Biuro Konfederacji prowadzi obsługę wszystkich spraw związanych z przyznawaniem Odznaki oraz ich promocją.

II. Zasady przyznawania Odznaki osobom fizycznym i prawnym

§ 6

1.Z wnioskiem o nadanie Odznaki mogą występować wszyscy członkowie Konfederacji spełniający w pełni wszystkie wymagania statutowe w momencie składania wniosku.
2. Wnioski na każdy rok kalendarzowy należy składać do dnia 30 kwietnia do Biura Konfederacji.
3. Wnioski składane po dniu 30 kwietnia nie będą rozpatrywane.
W przypadkach szczególnych Rada Wykonawcza może podjąć uchwałę upoważniającą Prezesa Konfederacji do odstąpienia od tej zasady.

§ 7

1. Przy składaniu i rozpatrywaniu wniosku o nadanie Odznaki osobie
fizycznej należy uwzględnić w szczególności:
1.1.staż pracy w budownictwie i gospodarce nieruchomościami,
1.2. dorobek zawodowy oraz zaangażowanie w działalności w organizacjach pozarządowych budownictwa i gospodarki nieruchomościami, w tym związkach pracodawców i przedsiębiorców budownictwa i nieruchomości.
1.3. efekty działań na rzecz integracji środowiska budowlanego i gospodarowania nieruchomościami w skali międzynarodowej.

§ 8

1. Przy składaniu i rozpatrywaniu wniosku o nadanie Odznaki prawnemu podmiotowi gospodarczemu należy uwzględnić w szczególności:
1.1 okres funkcjonowania firmy i jej powiązanie z rynkiem budowlany ,
i gospodarką nieruchomościami,
1.2. wyniki finansowe z ostatnich pięciu lat przed złożeniem wniosku,
1.3. zakres posiadanych certyfikowanych systemów zarządzania jakością,
1.4. posiadane wyróżnienia otrzymane w ciągu ostatnich pięciu lat.
2. Przy składaniu i rozpatrywaniu wniosku o nadanie Odznaki – dla
podmiotu prawnego nie będącego podmiotem gospodarczym należy uwzględnić w szczególności:
1.1.okres jego funkcjonowania i związanie z rynkiem budowlanym i gospodarką nieruchomościami,
1.2. wykaz efektów, jakie przyniósł i przynosi podmiot dla środowiska pracodawców i przedsiębiorców Budownictwa i runku nieruchomości,
1.3. posiadane wyróżnienia otrzymane w ciągu ostatnich pięciu lat.

III. Zasady i formy wręczania Odznak

§ 9

1. Uroczyste wręczenia nadanych Odznak może mieć miejsce na uroczystościach obchodów dnia budowlanych i gospodarki nieruchomościami lub na forum Zgromadzenia Ogólnego Konfederacji.
2. Uprawnienia do wręczania Odznak mają: Prezes, Wiceprezesi oraz Sekretarz Generalny Konfederacji.
3. Dopuszcza się możliwość wręczania Odznak KBiN w miejscach innych niż ust 1 pkt. 1 za pisemną zgodą Prezesa Konfederacji.

IV. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Przyznana Odznaka podmiotowi prawnemu nie przechodzi automatycznie w przypadku pzekształceń podmiotu prawnego dotychczas ją posiadającego. Aby tak się stało wymagana jest zgoda Prezesa Konfederacji.

2. Każdy posiadacz Odznaki może być Jej pozbawiony przez Prezesa
Konfederacji w przypadku kiedy doszło udokumentowanego
naruszenia przepisów obowiązującego prawa.
Decyzja Prezesa Konfederacji ma charakter ostateczny i nie podlega
żadnemu odwołaniu.
3. Koszt nadawania odznak i odznak honorowych ponosi ich
wnioskodawca.
4. Rozpatrywanie wniosków o nadanie odznak KBN przez jest możliwe dopiero po wniesieniu opłaty organizacyjnej ustalonej przez Prezesa Konfederacji.
5. W przypadku oddalenia wniosku o nadanie odznaki lub odznaki
honorowej KBiN przez Kapitułę lub Radę Wykonawczą wniesioną przez wnioskodawcę opłata organizacyjna jest zwracana w wysokości 50% wpłaty wniesionej przez wnioskodawcę.

§ 11

Niniejszy regulamin został ustanowiony na czas nieokreślony w dniu 11 czerwca z możliwością jego modyfikacji po każdy rocznym okresie stosowania.