ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Informacja

Zespół Trójstronny ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej (przy Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju )

Zespół Trójstronny do Spraw Budownictwa (pierwotna nazwa) został powołany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 r. Z powodów organizacyjnych i merytorycznych umiejscowiony jest przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, które zapewnia jego obsługę w formie sekretariatu.

Podstawą działania Zespołu stanowi Regulamin. Zespół obraduje na posiedzeniach nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. Posiedzenie jest ważne jeśli uczestniczy w nim co najmniej dwu przedstawicieli strony: rządowej, pracobiorców oraz pracodawców.

Przedmiotem prac Zespołu stanowią zagadnienia z zakresu: rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Warunków prowadzenia działalności budowlanej w kraju i zatrudniania polskich pracowników za granicą, kwestie edukacji w budownictwie oraz szeroko pojęta problematyka etyki w zawodach budowlanych.

Zadaniem Zespołu jest wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia polityki państwa oraz interesów pracowników i pracodawców, w sprawach związanych z realizacją celów Zespołu. Trójstronny Zespół, jako instytucja dialogu społecznego, służy wymianie informacji i poglądów, a tym samym służy wyjaśnianiu powstających nieporozumień i przeciwdziałaniu ewentualnym konfliktom.

Spotkania w ramach Zespołu Trójstronnego umożliwiają także bezpośrednią artykulację pytań i wątpliwości stron: pracowników i pracodawców do strony rządowej i uzyskanie bezpośredniej odpowiedzi oraz niezbędnych materiałów. Wypracowanie wspólnego stanowiska stron stanowi również czynnik przyczyniający się do zwiększenia możliwości prezentacji problemów nurtujący branże na innych forach pozwalając na szerszą dyskusję i większą możliwość działania.

Skład Zespołu Trójstronnego

Ze strony rządowej: w randze sekretarza lub podsekretarza stanu uczestniczą przedstawiciele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Środowiska oraz Pełnomocnik Prezesa RM do spraw programu „Czyste Powietrze”

Ze strony pracobiorców – uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, Związek Zawodowy „Budowlani”, Federację Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej, Komisję Krajową NSZZ „Solidarność ’80”.

Ze strony pracodawców – uczestniczą przedstawiciele wyznaczeni przez: Business Centre Club, Korporację Przedsiębiorców Budowlanych „UNI-BUD”, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Polski Związek Firm Deweloperskich.

* Desygnowanie Członków do Zespołu Trójstronnego leży w gestii Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przy którym został powołany zespół.

Skład zespołu

Sekretarz Zespołu – Łukasz Rymarz, tel. 22 522 51 19, lukarz.rymarz@mib.gov.pl

Nazwisko i imię Instytucja
  Artur Soboń Podsekretarz Stanu Współprzewodniczący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Waldemar Mazan  – Współprzewodniczący Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
Zbigniew Janowski, Przewodniczący  Współprzewodniczący Zwiazek Zawodowy Budowlani

 

Nazwisko i imię Ministerstwo /  Instytucja
Artur Soboń

Sekretarz Stanu

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Mikołaj Wild Ministerstwo Infrastruktury
 Elżbieta Bojanowska   Podsekretarz Stanu  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Leszek Skiba

Podsekretarz Stanu

 Ministerstwo Finansów
Marzena Machałek

Sekretarz Stanu

 Ministerstwo Edukacji Narodowej
       Sławomir Mazurek

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Środowiska
Piotr Woźny Pełnomocnik Prezesa RM do spraw programu „Czyste Powietrze”
Zbigniew Janowski Związek Zawodowy „Budowlani”
Krzysztof Antoniewicz Związek Zawodowy „Budowlani”
              Jakub Kus Związek Zawodowy „Budowlani”
Sławomir Zabost Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”
Zbigniew Majchrzak              Krajowy Sekretariat Budownictwa                          i Przemysłu Drzewnego                  NSZZ „Solidarność”
Tadeusz Ryśnik Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”
Adam Golec Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnegio NSZZ „Solidarność”
Janusz Horajecki Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej
Teresa Pszczółka Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej
Piotr Morta Forum Związków Zawodowych
    Jan Styliński Polski Związek Pracodawców Budownictwa
      Waldemar Mazan Konfederacja Budownictwa i Nieruchomosci
Krzysztof Baranowski Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości
  Piotr Szczegot          Związek Rzemiosła Polskiego
Halina Matejek-Caban Związek Rzemiosła Polskiego
   Ryszard Kowalski Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa
            Konrad Płochocki Polski Związek Firm Deweloperskich
Rafał Kus Polski Związek Firm Deweloperskich
Zbigniew Żurek Business Centre Clab
Łukasz Bernatowicz Business Centre Club

 

Strona pracodawców

Organizacja Centrala

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa  nie zrzeszeni (współpracują z Pracodawcami RP)
Konfederacja Budownictwa

i Nieruchomości

Pracodawcy RP
Związek Rzemiosła Polskiego Związek Rzemiosła Polskiego
Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa Konfederacja Lewiatan
Polski Związek Firm Deweloperskich nie zrzeszeni
Business Centre Club Związek Pracodawców Business Centre Club

 

Strona związkowa

Organizacja Centrala

 

 Związek Zawodowy Budowlani OPZZ
Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” NSZZ „Solidarność”
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej OPZZ
Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80” FZZ