ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

Protokół z posiedzenia Zespołu Trójstronnego

Protokół z posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, które odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r.

Posiedzeniu współprzewodniczyli: Pan Artur Soboń, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Współprzewodniczący Zespołu ze strony rządowej, Pan Zbigniew Janowski, Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracobiorców, Pan Waldemar Mazan, Współprzewodniczący Zespołu ze strony pracodawców. W posiedzeniu uczestniczyli: przedstawiciele strony rządowej, organizacji pracodawców i pracobiorców. Szczegółowa lista uczestników posiedzenia stanowi załącznik do protokołu.

Porządek obrad posiedzenia:

 1. Przywitanie i przedstawienie uczestników posiedzenia.
 2. Omówienie propozycji zmian w Regulaminie Zespołu.
 3. Przyjęcie zmian w Regulaminie Zespołu.
 4. Przyjęcie Protokołu z przebiegu posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa
  i Gospodarki Komunalnej w dniu 5 października 2017 r.
 5. Sektorowa Rama Kwalifikacji w Budownictwie – informacja o strukturze Ramy, stanie zaawansowania działań na rzecz jej wpisania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i możliwościach wykorzystania SRK-Bud przez pracodawców, instytucje szkolące i środowisko budowlane.
 6. Dyskusja w sprawie propozycji rozszerzenia zakresu działania Zespołu Trójstronnego o problemy związane z przemysłem drzewnym.
 7. Omówienie sytuacji pracowników samozatrudnionych jako kierowcy i operatorzy maszyn.
 8. Prezentacja możliwości nadbudowy istniejących budynków.
 9. Zgłoszenie propozycji tematów następnych posiedzeń Zespołu.
 10. Pożegnanie uczestników posiedzenia.

Ad 1, 2 i 3

Pan Minister Artur Soboń, Współprzewodniczący Zespołu ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, przywitał wszystkich obecnych na spotkaniu oraz podziękował za udział w posiedzeniu. Następnie zgodnie z porządkiem przystąpił do omówienia propozycji zmian w regulaminie Zespołu oraz poprosił uczestników spotkania o zgłaszanie uwag do przedłożonej propozycji zmian regulaminu Zespołu.

Pan Piotr Szczegot, reprezentujący Związek Rzemiosła Polskiego, wniósł uwagę do porządku spotkania, proponując zmianę brzmienia punktu 7. „Omówienie sytuacji pracowników samozatrudnionych” ze względu na to, iż osoba samozatrudniona nie może pozostawać pracownikiem.

Następnie głos zabrała Pani Anita Grabowska-Wlaź, Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, która omówiła zmiany w regulaminie prac Zespołu, wynikające z rekonstrukcji rządu.

W związku z brakiem dalszych uwag do regulaminu, Minister Artur Soboń przyjął zmiany w regulaminie Zespołu.

Ad 4.

W dalszej części posiedzenia Minister Artur Soboń poprosił o uwagi do protokołu z przebiegu posiedzenia Zespołu Trójstronnego do Spraw Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, które odbyło się w dniu 5 października 2017 r. Wobec braku uwag protokół został przyjęty.

Ad  5.

Następnie przystąpiono do omawiania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie. Pan Ireneusz Woźniak, przedstawiciel Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego, zaprezentował opracowany wspólnie z przedstawicielami Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości oraz Związku Zawodowego Budowlani, projekt Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie.

Następnie Pan Jakub Kus omówił funkcjonowanie Sektorowej Rady do spraw Kompetencji, po czym Pan Waldemar Mazan zaprezentował wyniki wstępnych badań sondażowych aktualnego stanu budownictwa w Polsce.

Minister Artur Soboń podziękował za przedstawione informacje, potwierdził deklarację współpracy Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z Sektorową Radą ds. Kompetencji, po czym otworzył dyskusję dotyczącą omawianego punktu spotkania.

Głos zabrał Pan Zbigniew Majchrzak, reprezentujący Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność”, który zwrócił uwagę, iż zawody związane z produkcją materiałów budowlanych oraz operatorzy sprzętów budowlanych powinni w przyszłości zostać uwzględnieni w Sektorowej Ramie Kwalifikacji w Budownictwie. Pan Jakub Kus zgodził się z przedmówcą oraz wyjaśnił przyczynę pozostawienia poza Ramą pewnych obszarów kwalifikacyjnych. Następnie poruszył problem braku informacji odnośnie kompetencji obcokrajowców zatrudnionych w Polsce oraz deficytu wykwalifikowanych robotników.

Następnie Pan Rafał Bałdys z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa podniósł kwestię dynamicznie zmieniających się okoliczności na rynku pracy i potrzeby zatrudniania w budownictwie obcokrajowców.

Pan Waldemar Mazan zwrócił uwagę na problem niskich wynagrodzeń pracowników oraz na przepisy prawa zamówień publicznych, skutkujące odpływem kadry. Wyraził również pogląd, iż rozporządzenie w sprawie zatrudniania cudzoziemców odnosi się jedynie do spraw bieżących i nie przyczyni się do zmian w zatrudnieniu.

Pan Rafał Bałdys podsumowując dyskusję wskazał, że relacje inwestora z wykonawcą na rynku komercyjnym i publicznym nie powinny się różnić, a sama zmiana przepisów prawa zamówień publicznych nie doprowadzi do uzdrowienia rynku budowlanego. Zasugerował aby w procesie inwestycyjnym wykorzystywać wypracowane międzynarodowe standardy.

Ad  6.

Pan Minister Artur Soboń poprosił przedstawiciela Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” o zreferowanie punktu 6 porządku obrad.

Pan Zbigniew Majchrzak przedstawił stanowiska podmiotów związanych z przemysłem drzewnym, dotyczące włączenia tych zagadnień do obrad Zespołu i poprosił o przychylne potraktowanie tej propozycji.

Pan Zbigniew Janowski wyraził wątpliwości dotyczące resortu odpowiedzialnego za przemysł drzewny i zaproponował, aby na kolejne spotkanie Zespołu zaprosić przedstawicieli pracodawców i związków zawodowych działających w przemyśle drzewnym i wówczas rozstrzygnąć tę kwestię.

Minister Artur Soboń stwierdził, iż wniosek dotyczący zaproszenia wskazanych przedstawicieli jest zasadnym i tematyka o której mowa powinna zostać dokładnie omówiona na najbliższym posiedzeniu, z udziałem przedstawiciela Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Środowiska. Pozostali Panowie Przewodniczący wyrazili zgodę na omówienie tej propozycji w późniejszym terminie.

Ad  7.

Następnie Pan Zbigniew Majchrzak przystąpił do omawiania problemów związanych z kwestią samozatrudnienia w budownictwie.

Pan Zbigniew Janowski zgłosił wniosek, aby omówić tematy dotyczące samozatrudnienia oraz zatrudniania obcokrajowców na następnym posiedzeniu Zespołu Trójstronnego wspólnie z zespołem powołanym przez Głównego Inspektora Pracy

Głos zabrał Pan Waldemar Mazan, który stwierdził, że należy pamiętać, że to kierownik budowy odpowiada za dopuszczanie do pracy osób bez odpowiednich uprawnień.

Pan Zbigniew Majchrzak wskazał że Krajowy Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” podpisał porozumienie o współpracy ze Związkiem Pracowników Ukrainy i w związku z tym zaproponował, aby na kolejne spotkanie zaprosić ich przedstawiciela.

Pan Piotr Szczegot nie zgodził się ze stanowiskiem Krajowego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego NSZZ „Solidarność” i wyraził pogląd, iż katalog zawodów w których dozwolone jest samozatrudnienie powinien zostać poszerzony. Odniósł się przy tym do sytuacji lekarzy i pielęgniarek, wśród których zjawisko samozatrudnienia jest powszechne.

Pan Zbigniew Janowski wyjaśnił, iż strona związkowa postuluje o likwidację samozatrudnienia, w sytuacji gdy praca takiej osoby wykonywana jest w stosunku zależności.

Pan Zbigniew Majchrzak zaakcentował potrzebę uregulowania czasu pracy osób samozatrudnionych.

Pan Jakub Kus wskazał, iż w Prawie zamówień publicznych istnieje klauzula, mówiąca o ograniczeniu możliwości samozatrudnienia w budownictwie. Podkreślił również, iż osoba samozatrudniona na placu budowy nie podlega kontroli jakości przygotowania do wykonywanej pracy, co prowadzić może do sytuacji zagrożenia życia. W związku z powyższym poparł wniosek, aby rozwiązać wskazane problemy poprzez uregulowanie kwestii związanych z samozatrudnieniem.

Pan Waldemar Mazan w ramach wyjaśnień wskazał, iż w planie BIOZ nie występuje samozatrudnienie i rolą kierownika budowy pozostaje m.in. dopuszczenie pracowników do pracy co prowadzi do przejęcia przez niego odpowiedzialności w tym zakresie.

Pan Zbigniew Majchrzak doprecyzował, że na większych budowach zatrudniony jest kierownik kontraktu lub dyrektor kontraktu, który decyduje o zatrudnieniu pracowników.

Pan Piotr Szczegot podkreślił, iż kierownicy budowy sami często bywają samozatrudnieni, przez co pojawia się problem kontroli i nadzoru nad wykonywaniem prac.

Pan Zbigniew Janowski zaproponował, aby tej kwestii poświęcić odrębne posiedzenie z uwagi na złożoność przedstawionych problemów.

Pan Waldemar Mazan przychylił się do wniosku, podkreślając znaczącą rolę tego zagadnienia w bezpieczeństwie pracy na budowie.

Ad  8.

Głos zabrał Pan Krzysztof Baranowski omawiając temat nadbudowy budynków na terenach uzbrojonych i poprosił o wsparcie projektu dotyczącego identyfikacji i znoszenia barier w tym zakresie. Sformułował także prośbę o patronat Ministerstwa oraz zaapelował do uczestników posiedzenia o udział w dalszych pracach w tym zakresie.

Pan Wiesław Wójcik reprezentujący dwutygodnik „Profile” zadeklarował, że będzie uczestniczyć w propagowaniu rozwiązań związanych z nadbudową budynków na terenach uzbrojonych oraz wyraził zainteresowanie sprawowaniem patronatu.

Pan Krzysztof Baranowski odniósł się do słów poparcia i wskazał, iż posiada deklaracje wsparcia projektu, zachęcając do ich podpisywania.

Pan Waldemar Mazan stwierdził, iż propozycja zgłoszona przez Pana Krzysztofa Baranowskiego zostanie przedyskutowana w gronie prezydium, niemniej zadeklarował swoje wsparcie dla prac mających na celu utworzenie klastra zajmującego się promocją i wdrażaniem nowych rozwiązań.

Pan Krzysztof Andrzej Orzeszek ze Związku Zawodowego Pracodawców Budownictwa i Nieruchomości zwrócił uwagę na aspekt rewitalizacji zasobów oraz koszty związane z dostosowaniem takiej inwestycji do wymogów przepisów przeciwpożarowych.

Pan Andrzej Roch Dobrucki, prezes Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stwierdził, iż inicjatywa jest warta poparcia, mimo trudności związanych z prawem własności, miejscami parkingowymi oraz aspektów związanych z ekologią i zabezpieczeniem drewna.

Pan Krzysztof Baranowski odniósł się do zgłaszanych wątpliwości i podkreślił, że obecnie prowadzone są rozmowy mające na celu wypracowanie nowych rozwiązań.

Pan Waldemar Mazan zaproponował formalizację klastra, który umożliwi wdrożenie omawianych rozwiązań.

Ad. 9.

W odpowiedzi na wniosek o zgłoszenie propozycji tematów kolejnych posiedzeń Pan Krzysztof Andrzej Orzeszek zaproponował rozważenie w przyszłości powołania Sektorowej Rady do spraw Kompetencji Nieruchomości i Przestrzeni Zurbanizowanej i wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby Instytut Badań Edukacyjnych podjął prace w celu powołania takiego zespołu.

Następnie, Pan Waldemar Mazan odniósł się do propozycji przedmówcy, twierdząc że zagadnienia związane z gospodarowaniem przestrzenią wymagają podjęcia działań i dodał, iż należałoby jednocześnie wystąpić do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, aby utworzyć Sektorową Radę do spraw Kompetencji. Zaznaczył również, iż warto na jednym z przyszłych posiedzeń omówić ten temat z przedstawicielami obu resortów i poprzeć inicjatywę, aby w 2019 r. powstała wnioskowana Rada.

Pan Jakub Kus skomentował poprzednią wypowiedź, wskazując że tworzenie Rady Kompetencji leży w obszarze działań PARP-u zaś sama inicjatywa utworzenia Rady w obszarze nieruchomości jest zasadna.

Pan Zbigniew Majchrzak wyraził swoje poparcie do projektu powstania Rady.

Pan Waldemar Mazan wyraził nadzieję, iż wnioskowany projekt zostanie przygotowany i przedłożony partnerom w celu akceptacji.

Pan Łukasz Rymarz zgłosił wniosek formalny o wskazanie tematów, którymi Zespół powinien zająć się podczas kolejnego posiedzenia.

W odpowiedzi, Pan Waldemar Mazan wskazał włączenie sprawy przemysłu drzewnego do prac Zespołu.

Pan Zbigniew Janowski stwierdził, iż sprawa ta została już rozstrzygnięta oraz, że Zespół nie zostanie rozszerzony o nowe zadania, lecz podczas kolejnego posiedzenia problem ten zostanie omówiony przy udziale przedstawicieli przemysłu drzewnego i odpowiednich ministrów.

Pan Waldemar Mazan zgodził się z przedmówcą i wskazał kolejny temat na przyszłe posiedzenie, a więc samozatrudnienie w budownictwie.

Pan Jakub Kus doprecyzował, iż propozycja polegała na kompleksowym zajęciu się sprawami samozatrudnionych w budownictwie w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy. A więc aby przenalizować sytuację w gronie poszerzonym o przedstawicieli Rady do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie oraz Inspekcji Pracy.

Pan Waldemar Mazan dodał, iż należy również zaprosić przedstawicieli Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Pan Zbigniew Majchrzak podkreślił, iż zasadnym będzie zaproszenie na spotkanie także przedstawicieli Rady Głównego Inspektora Pracy do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie.

Następnie Pan Waldemar Mazan potwierdził, iż należy zaprosić wymienione instytucje do uczestnictwa w spotkaniu oraz wskazał jako trzeci temat na kolejne posiedzenie zagadnienie utworzenia Sektorowej Ramy do spraw Kompetencji w obrębie gospodarki nieruchomościami.

Pan Zbigniew Janowski stwierdził, że nie jest zasadne deklarowanie poświęcenia spotkania na dyskusję na temat utworzenia Rady, a jedynie wsparcie inicjatywy przez Zespół i przyjęcie stanowiska, że istnieje potrzeba powołania Rady do spraw Kompetencji w Nieruchomościach.

Pan Waldemar Mazan wyjaśnił, iż chodzi o wskazanie przez Zespół potrzeby rozpatrzenia wniosku, przez odpowiednie jednostki, o rozpisanie konkursu w sprawie powołania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Gospodarce Nieruchomościami oraz na Sektorową Radę Kompetencji w obszarze Gospodarki Nieruchomościami.

Pan Jakub Kus stwierdził, iż nie wymaga to posiedzenia Zespołu, a jedynie przygotowania projektu stanowiska w tej sprawie.

Pan Zbigniew Janowski poprosił, aby na kolejne posiedzenie Zespołu Pan Jakub Kus i Pan Waldemar Mazan przygotowali projekt stanowiska w sprawie Sektorowej Ramy i Rady.

Pan Waldemar Mazan zadeklarował opracowanie takiego stanowiska na kolejne posiedzenie Zespołu.

Następnie Pan Zbigniew Janowski wskazał propozycję, aby Zespół zajął się problemem związanym z zatrudnieniem obcokrajowców. W dalszej części wypowiedzi wskazał, że konieczne będzie wybranie przez prezydium jednego ze zgłoszonych tematów, któremu w całości poświęcone będzie kolejne posiedzenie.

Ad. 10 i 11.

Pan Waldemar Mazan podziękował uczestnikom spotkania i zakończył posiedzenie Zespołu.

Na zakończenie posiedzenia Pan Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przekazał informację, iż w dniu 8 czerwca 2018 r. Minister Inwestycji i Rozwoju złożył wniosek do Ministra Edukacji Narodowej o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Budownictwie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Na tym spotkanie zakończono.

Współprzewodniczący Zespołu ze Strony Rządowej

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

Pan Artur Soboń

 

 Współprzewodniczący Zespołu ze Strony Pracobiorców

Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”

Pan Zbigniew Janowski

 

Współprzewodniczący Zespołu ze Strony Pracodawców

Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Pan Waldemar Mazan

 

Protokół sporządził:

Łukasz Rymarz (Sekretarz Zespołu),

Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.