ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa

O nas

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości (KBiN) to:

  • partner w trójstronnym dialogu społecznym reprezentujący wobec rządu i związków zawodowych wszystkich pracodawców i przedsiębiorców działających w obszarze budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych
  • źródło informacji o działaniach, sukcesach i problemach najbardziej dynamicznych organizacji pracodawców i przedsiębiorców z w/w zakresu
  • płaszczyzna dialogu, integracji i synergii w działaniu na rzecz rozwoju budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości to dobrowolna organizacja formalno-prawna 10-u związków pracodawców, przedsiębiorców oraz ugrupowań branżowych i regionalnych zrzeszających około 1800 firm, w których zatrudnione jest ponad 204.000 pracowników, która:

  • inicjuje, organizuje i wspiera wszelkie działania na rzecz rozwoju i podnoszenia konkurencyjności polskiego budownictwa, rynku nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych
  • reprezentuje interesy zrzeszonych członków w stosunkach z parlamentem, rządem, samorządami lokalnymi, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą
  • wspiera działalność zrzeszonych organizacji i ich członków m.in. poprzez stały serwis informacyjny, szkolenia, doradztwo
  • aktywnie i niestrudzenie działa na rzecz rozwoju dialogu społecznego w budownictwie i dalszej integracji środowiska oraz umacniania pozycji organizacji pracodawców w relacjach z partnerami i rządem w tym dialogu.

 

KONFEDERACJA BUDOWNICTWA I NIERUCHOMOŚCI
Jest ona prawną kontynuatorką Federacji Pracodawców i Przedsiębiorców Przemysłu Budowlanego RP, działający od 1995 roku.
Budownictwo i nieruchomości to szczególna  gałąź gospodarki narodowej, która w sposób bezpośredni i obiektywny informuje o jej stanie. Tworzenie właściwych warunków dla rozwoju popytu budowlanego oraz funkcjonowania rynku nieruchomości  jest równoznaczne z kreowaniem rozwoju gospodarczego.

Stan budownictwa i nieruchomości w Polsce  w głównej  mierze zależy od samych pracodawców budownictwa i nieruchomości. Dobrze zorganizowani i reprezentowani możemy oddziaływać na kondycję i przyszłość budownictwa i nieruchomości w Polsce.

Reprezentujemy Wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na politykę państwa w odniesieniu do budownictwa, nieruchomości i przemysłu materiałów budowlanych, którzy pragną działać wspólnie, doskonalić i uaktualniać swoją wiedzę oraz zajmować stanowisko we wszystkich ważnych dla budownictwa sprawach.